Algemene voorwaarden

Welkom bij CroVino, dé bestemming voor liefhebbers van kwaliteitswijnen uit het prachtige Kroatië. Bij CroVino geloven we in het delen van unieke smaken, verhalen en tradities die verder gaan dan slechts een glas wijn. Hieronder tref je een overzicht van onze algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van onze webshop en onze producten te bestellen, ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Identiteit van de ondernemer

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Naam ondernemer: CroVino
Vestigingsadres: Hertog Reinaldlaan 22, 4001 RC Tiel
Telefoonnummer: +31(0)6-41341440
Email: info@crovino.nl
Website: www.crovino.nl
KvK-nummer: 89368002
Btw-identificatienummer: NL004724230B13

 1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Het aanbod: Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 3. De overeenkomst: De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Bestellingen: We zullen ons best doen om jouw bestelling zo snel mogelijk te verwerken. We behouden ons echter het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook.
 5. Prijzen en betaling: Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  •    a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  •    b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn allemaal inclusief btw. We accepteren betalingen met iDeal. Betalingen worden verwerkt via een beveiligd betalingssysteem. Je ontvangt de factuur van je bestelling via de email. Voor meer informatie over iDeal verwijzen we je graag door naar http://www.ideal.nl/consumenten/. De consument heeft tevens de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 6. Zakelijke bestellingen (Factuur na offerte): Heb je een zakelijke bestelling gedaan dan sturen we de factuur als PDF digitaal naar je toe. De factuur dient binnen 14 dagen voldaan te worden.
 7. Verzending en levering: We zullen jouw bestelling zo snel mogelijk verzenden. De levertijd kan echter variëren, afhankelijk van het afleverdadres en de beschikbaarheid van de producten. We zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of problemen die worden veroorzaakt door externe factoren, zoals weersomstandigheden of vertragingen bij de postdienst. Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Toch kan het (door omstandigheden) voorkomen dat we jouw bestelling niet compleet kunnen uitleveren. Wij behouden ons het recht voor om de bestelling in delen of gedeeltelijk te leveren, bijvoorbeeld als een product niet voorradig is. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Retourbeleid: Als je niet tevreden bent met je product, kun je het binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. Het product moet in dezelfde staat zijn als hoe je het ontvangen hebt, inclusief alle originele verpakking en documentatie. De kosten voor de retourzending zijn voor je eigen rekening.
 9. Leeftijdsvereiste: Je moet 18 jaar of ouder zijn om wijn te bestellen op onze website. Door een bestelling te plaatsen, verklaar je dat je 18 jaar of ouder bent.
 10. Intellectueel eigendom: Alle inhoud op onze website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s en ontwerpen, is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Je mag deze inhoud niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
 11. Wijzigingen: We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren.

Als je vragen hebt over onze algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

Persoonlijk advies

Onze wijnen zijn afkomstig van enkele van de beste wijngaarden in Kroatië en we bieden een breed scala aan variëteiten, waaronder zowel rode als witte wijnen. Bij CroVino helpen we je graag bij het kiezen van de juiste wijn die past bij jouw smaak, voorkeuren en gelegenheid.

Veilig afrekenen

Bij CroVino betaal je eenvoudig, snel en veilig met iDEAL. Tot op heden kun je voor de betalingen gebruikmaken van de meest gangbare optie iDEAL. In de toekomst zullen we dit wellicht nog uitbreiden tot andere betaalmogelijkheden.

Gratis verzending

Op alle bestellingen boven de €100,- bieden wij gratis verzending. Bij CroVino proberen we je bestelling binnen 48 uur te leveren. Wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat jouw bestelling zo snel mogelijk in huis is, zodat je kunt gaan genieten van de lekkerste wijnen!

Bevestig je leeftijd
Je moet 18 jaar of ouder zijn om in onze webshop te kunnen bestellen.